Shavuot C

ציורי נוף ישראלי | שבועות ג 

©2018 Assaf Rodriguez

Shavout C

oil/canvas/wood, 25×21cm

Filed Under: הקיבוץ

אומנות בעץ

טבע דומם

רישומים

 

ציורים

 

אסף רודריגז - רישומים
אסף רודריגז - טבע דומם
אסף רודריגז - אמנות בעץ

©Assaf Rodriguez Fine Art | All Rights Reserved | Email Assaf Rodriguez

אסף רודריגז - ציורי נוף ישראלי